Son Dakika :
ESNAFIN SORUNLARIN GÖRÜŞTÜLER
Saldırıda şehit olan Erhan Öztürk'ün baba evinde yas var Vali Ahmet Okur "Şehidimize Allah'tan rahmet, Aziz Milletimize ve Uşaklı hemşerilerime başsağlığı diliyorum"
Uşak Tarhanası Tescilleniyor
Başkan Nurullah CAHAN’dan Açıklama
KARAHALLI BELEDİYESİNE TATAR-KARAHALLI SU HATTI ÇALIŞMASI İÇİN BORULAR GELDİ
UŞAK TARIM FUARI İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Başkan Yardımcısı Hakan ULUDAĞ Müjdeledi
Seramik Hediyelik Eşya Eğitim ve Üretim Atölyesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı
Uşak’ın FIBA Şampiyonlar Ligi Hayali
SİVASLI’DA ÖNEMLİ GÜN CHP İLÇE BİNASININ TAPUSU ÖZKAN YALIM TARAFINDAN TESLİM EDİLDİ

Anasayfa

RESMİ İLANLAR

tarih02 Nisan 2013, 15:37
yazar Uşak Haber
DERE TAŞKIN KORUMA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 23. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
DERE TAŞKIN KORUMA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 23. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Uşak Banaz Gürlek Köyü Dede Dere Taşkın Koruma yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir
DERE TAŞKIN KORUMA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 23. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Uşak Banaz Gürlek Köyü Dede Dere Taşkın Koruma yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası : 2013/34623 1-ldarenin a) Adresi : Cumhuriyet mahallesi Orhan DENGİZ Bulvarı No:254/F- 64200 Merkez/UŞAK b) Telefon ve faks numarası : 2762166367-68 - 2762166369 c) Elektronik Posta Adresi : 23.sube@dsi.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu yapım işinin a)Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b)Yapılacağı yer : Uşak Banaz Gürlek Köyü c)İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (Yüzseksen) takvim günüdür. 3- İhalenin a)Yapılacağı yer : DSİ 23. Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi Orhan DENGİZ Bulvarı No:254/F - 64200/ UŞAK b)Tarihi ve saati : 18.04.2013 -10:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1.İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
 4.3.2.Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler


 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Bu İhale konusu işte, iş deneyimi olarak kabul edilecek benzer iş olarak 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan'' Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ" de yer alan A/IX grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı DSİ 23.Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Mahallesi Orhan DENGİZ Bulvarı No:254/F - 64200/ UŞAK adresinden satın alınabilir. 7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 23. Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi Orhan DENGİZ Bulvarı No:254/F - 64200/ UŞAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9.İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,20 İl Basın No:2013/157
03.04.2013

YAZARLARIMIZ

EN ÇOK

OKUNANLAR

BUGÜN
DÜN
BU HAFTA
BU AY

EN SON

YORUMLANANLAR

  UŞAK İLK HABER

  BİZİ TAKİP EDİN

  facebook facebook facebook

  E-BÜLTEN KAYIT

  Adınız Soyadınız :
  E-Mail :

  kaydet

  www.usakilkhabergazetesi.com


  İsmetpaşa cad. 1. burçak sk no: 9/B
  UŞAK
  Telefon : 0 (276) 223 31 72
  Fax : 0 (276) 227 68 25
  Mail : info@usakilkhabergazetesi.com

  Copyright | 2011 usakilkhabergazetesi.com

  Altyapı: MyDesign Haber Sistemi | Designed by İskender SAÇLI